Zdenko Tadić

  • Zdenko Tadić, dipl.ing.građ.
  • tehnički direktor
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

PROJEKTI
IZVEDBENI PROJEKT REGULACIJE DESNE OBALE RIJEKE DUNAV OD RKM 1333 DO RKM 1331 I URBANISTIČKOG UREĐENJA NA PODRUČJU GR...
GLAVNI PROJEKT PRIVEZNIH ELEMENATA I PRIKLJUČAKA NA INFRASTRUKTURU PRISTANIŠTA ZA PUTNIČKA PLOVILA U VUKOVARU
GLAVNI PROJEKT IZGRADNJA CRPNE STANICE S UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE VODE ZA PIĆE I PRATEĆIM INFRASTRUKTURNIM OBJEKTIMA...
IDEJNI PROJEKT SUSTAV ODVODNJE RIJEKA - Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka
ELABORAT - ANALIZA SUSTAVA ODVODNJE GOSPODARSKE ZONE SJEVER - BELIŠĆE
IDEJNI PROJEKT UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE PIROVAC TISNO JEZERA
IDEJNI PROJEKT DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE ŠIBENIK
PROJEKTNO-NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA POTREBE PROJEKTA "IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA GRADA OSIJEKA" ZA SUFIN...
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT ODVODNJE OTPADNIH VODA OPĆINE SEMELJCI - PODSUSTAV SEMELJCI, KEŠINCI I KORITNA
PROJEKTNO-NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA POTREBE PROJEKTA "POREČ - SUSTAVI ODVODNJE I UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH ...
IDEJNI I GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE VODOCRPILIŠTA JARČEVAC - REKONSTRUKCIJA POSTROJENJA ZA OBRADU PITKE VODE NA VO...
IDEJNI I GLAVNI PROJEKT SANITARNO-FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA DRENOVCI
PRIPREMA INVESTICIJSKIH PROJEKATA POD FINANCIRANJEM EU-a ZA POBOLJŠANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE
GLAVNI PROJEKT INTERMODALNE INFRASTRUKTURE ZAPADNOG DIJELA LUKE OSIJEK
STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ LUKE OSIJEK
STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM OBJEKATA GRADA OSIJEKA
PRIPREMA INVESTICIJSKIH PROJEKATA POD FINANCIRANJEM EU-a ZA POBOLJŠANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE
IDEJNI I GLAVNI PROJEKT SANITARNO-FEKALNE KANALIZACIJE I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 2500 ES NASELJA KNEŽEV...
IDEJNI I GLAVNI PROJEKT CRPILIŠTA KUĆANCI ĐAKOVAČKI
IZRADA GEODETSKIH I GEOMEHANIČKIH PROJEKTNIH PODLOGA, STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I/ILI PRIRODU, IDEJNOG PROJEKTA ZA I...
KONCEPCIJSKO RJEŠENJE, IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT REGULACIJE DESNE OBALE DUNAVA OD RKM 1333 DO RKM 1328 NA PO...
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT I ELABORAT STANICE ZA PODIZANJE TLAKA NA VODOCRPILIŠTU I POSTROJENJU ZA PRIPREMU PITKE VO...
IDEJNI PROJEKT SANACIJE KORITA I DESNE OBALE DUNAVA OD KM 1320 DO KM 1350 U CILJU TEHNIČKOG I GOSPODARSKOG ODRŽAVANJA...
IDEJNI PROJEKT - INTERMODALNA INFRASTRUKTURA ZAPADNOG DIJELA LUKE OSIJEK
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT INFRASTRUKTURE I II. FAZE VERTIKALNE OBALE LUKE SLAVONSKI BROD
IZVOĐENJE RADOVA PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" NA IZGRADNJI POSTROJENJA ZA PRERADU OTPADNIH VODA OPATIJA - I FAZA - PROJ...
PRAĆENJE MORFOLOŠKIH PROMJENA NA RIJECI DRAVI OD RKM 12 DO RKM 14 U CILJU OSIGURANJA PLOVNOG PUTA I FUNKCIONALNOSTI L...
IDEJNI PROJEKT PRIPREMA VODE ZA PIĆE GRADA OSIJEKA (faza II) IZGRADNJA SUSTAVA DVOSTUPANJSKE FILTRACIJE
NOVELACIJA PLANA RAZVITKA VODOOPSKRBE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
GLAVNI PROJEKT ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA VOĆIN UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA VOĆIN
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA EU PROJEKT REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OSIJEK
IDEJNI PROJEKT I STRUČNA PODLOGA ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA OSIJEKA
IZRADA IZMJENA I DOPUNA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT "POBOLJŠANJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU DRN...
IDEJNI PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA OPĆINE MIKLEUŠ
KONZULTANATSKE USLUGE PRIPREME NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA NABAVE ZA POTREBE PROVEDBE PROJEKTA UNUTARNJE VODE
STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ LUKE ILOK
IZRADA IZMJENA I DOPUNA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT "POBOLJŠANJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU KNINA"
PRAĆENJE MORFOLOŠKIH PROMJENA NA RIJECI DRAVI OD RKM 12 DO RKM 14 U CILJU OSIGURANJA PLOVNOG PUTA I FUNKCIONALNOSTI L...
IZRADA IZMJENA I DOPUNA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT "POBOLJŠANJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU KNINA"
IDEJNI PROJEKT REGULACIJE DUNAVA OD 1380 DO 1350 RKM
GLAVNI PROJEKT ODVODNJA OTPADNIH VODA SLIVNOG PODRUČJA ČEPIN SANITARNO-FEKALNA KANALIZACIJA NASELJA ČEPIN I LIVANA I....
ODVODNI SUSTAV OTPADNIH VODA ZA NASELJA: HABJANOVCI, CRET, NOVAKI, BROĐANCI, BIZOVAC, LADIMIREVCI, SAMATOVCI, SATNICA...
GLAVNI PROJEKT SANITARNO-FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA ČEPIN I LIVANA PO FAZAMA
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT AKUMULACIJE SEGINAC
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA GRADA VALPOVA, PODSUSTAV MARJANČACI, ZELČIN, IVANOVCI, HARK...
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - IZGRADNJA JUŽNOG MAGISTRALNOG CJEVOVODA PITKE VODE DN 800 OD POGONA ZA PROIZVODNJU VODE DO ...
KONCEPCIJSKO RJEŠENJE IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE JUŽNE OBALE LUČKOG BAZENA LUKE OSIJEK - PODLOGA ZA PRESELJENJE TERMI...
STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ LUKE SLAVONSKI BROD
IZVEDBENI PROJEKT VODOSPREMA STARO PETROVO SELO
IDEJNI PROJEKT INFRASTRUKTURE, LUKA SLAVONSKI BROD
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA SJEVERNI DIO I. ETAPE REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA ISTOČNE SLAVONIJE
GLAVNI PROJEKT VINARSKI POGON SA SMJEŠTAJNIM KAPACITETIMA na k.č. 5056/1, k.o. Vrbnik (nastala od k.č. 5056/1, 5087/1...
GLAVNI PROJEKT IZGRADNJA CRPNE STANICE S UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE VODE ZA PIĆE I PRATEĆIM INFRASTRUKTURNIM OBJEKTIMA...
STUDIJSKA DOKUMENTACIJA ZA EU PROJEKT REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OSIJEK
STUDIJA IZVODLJIVOSTI S IZRADOM APLIKACIJE ZA KOHEZIJSKI FOND ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ...
DIJAGNOSTIČKA ANALIZA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA DALJ
KONAČNA VERZIJA STUDIJE IZVODLJIVOSTI I IZRADA APLIKACIJE ZA EU FONDOVE ZA PROJEKT POBOLJŠANJA VODOKOMUNALNE INFRASTR...
IDEJNI I GLAVNI PROJEKT IZGRADNJE NOVOG I REKONSTRUKCIJA STAROG DIJELA POSTOJEĆEG SJEVERNOG KOLEKTORA GRADA OSIJEKA
STRUČNA PODLOGA I IDEJNI PROJEKT ZA ISHOĐENJE IZMJENA I DOPUNA LOKACIJSKE DOZVOLE NASELJA OPĆINE NEDELIŠĆE (IZUZEV N...
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT I ELABORAT STANICE ZA PODIZANJE TLAKA NA VODOCRPILIŠTU I POSTROJENJU ZA PRIPREMU PITKE VO...
IDEJNI PROJEKT PRIPREMA VODE ZA PIĆE GRADA OSIJEKA (faza II) IZGRADNJA SUSTAVA DVOSTUPANJSKE FILTRACIJE