Luka Šibalić

  • Luka Šibalić, mag.ing.aedif.
  • voditelj projekta
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

Luka je završio srednju građevinsku školu, te Građevinski fakultet u Osijeku čime je stekao stručni naziv diplomiranog inženjera građevine. U Hidroingu je od 2005. godine na mjestu ovlaštenog projektanta u sektoru odvodnje otpadnih voda.

PROJEKTI
GLAVNI PROJEKT SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE NAŠICE - Kanalizacija naselja Seona
GLAVNI PROJEKT SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE NAŠICE - Spojni kanalizacijski cjevovod Donja Mo...
GLAVNI PROJEKT SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE VIROVITICA - Sabirni kolektor Istok - nastavak
GLAVNI PRIJEKT SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE VIROVITICA Rekonstrukcija postojećih kanalizacij...
IDEJNI I GLAVNI PROJEKTI RAZDJELNIH SUSTAVA ODVODNJE DONJA DUBRAVA, DONJI VIDOVEC I KOTORIBA
GLAVNI PROJEKT SUSTAV ODVODNJE BELIŠĆE - Rekonstrukcija cjevovoda odvodnje naselja Belišće
IZVEDBENI PROJEKT REGULACIJE DESNE OBALE RIJEKE DUNAV OD RKM 1333 DO RKM 1331 I URBANISTIČKOG UREĐENJA NA PODRUČJU GR...
ELABORAT RAZRADE TEHNIČKIH DETALJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NASELJA PITOMAČA, DINJEVAC, GRABROV...
GLAVNI PROJEKT PRIVEZNIH ELEMENATA I PRIKLJUČAKA NA INFRASTRUKTURU PRISTANIŠTA ZA PUTNIČKA PLOVILA U VUKOVARU
GLAVNI PROJEKT SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE VIROVITICA - Sabirni kolektor Istok - nastavak
ELABORAT RAZRADE TEHNIČKIH DETALJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NASELJA STARI GRADAC
IDEJNI PROJEKT SUSTAV ODVODNJE BELIŠĆE - Rekonstrukcija cjevovoda odvodnje naselja Belišće
GLAVNI PROJEKT SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE NAŠICE - Spojni kanalizacijski cjevovod Donja Mo...
GLAVNI PROJEKT SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE NAŠICE - Kanalizacija naselja Seona
STUDIJSKA DOKUMENTACIJA ZA EU PROJEKT REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OSIJEK
STUDIJA IZVODLJIVOSTI S IZRADOM APLIKACIJE ZA KOHEZIJSKI FOND ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ...
GLAVNI PRIJEKT SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE VIROVITICA Rekonstrukcija postojećih kanalizacij...
IDEJNI I GLAVNI PROJEKTI RAZDJELNIH SUSTAVA ODVODNJE DONJA DUBRAVA, DONJI VIDOVEC I KOTORIBA
KONAČNA VERZIJA STUDIJE IZVODLJIVOSTI I IZRADA APLIKACIJE ZA EU FONDOVE ZA PROJEKT POBOLJŠANJA VODOKOMUNALNE INFRASTR...
IDEJNI I GLAVNI PROJEKT IZGRADNJE NOVOG I REKONSTRUKCIJA STAROG DIJELA POSTOJEĆEG SJEVERNOG KOLEKTORA GRADA OSIJEKA
GLAVNI PROJEKT SANITARNO-FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA ČEPIN I LIVANA PO FAZAMA
GLAVNI PROJEKT ODVODNJA OTPADNIH VODA SLIVNOG PODRUČJA ČEPIN SANITARNO-FEKALNA KANALIZACIJA NASELJA ČEPIN I LIVANA I....