Detalji projekta

KONCEPCUSKO RJEŠENJE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA OPĆINE ĐURĐENOVAC

Investitor:Rad d.o.o. Đurđenovac

Sektor:Komunalna hidrotehnika

Glavni projektant:Tomislav Vuković

Suradnici:Nenad Šonjić