Hrvoje Dunđer

  • Hrvoje Dunđer, mag.ing.aedif.
  • odgovorni projektant
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

Hrvoje je diplomirao na stručnom sudiju GF u Osijeku 1998 godine. Od početka 2000. godine je zaposlen u Eduardu d.o.o. Osijek kao član projektnog tima. Od lipnja 2005 radi kao djelatnik u Hidroing d.o.o. Osijek u sektoru "Odvodnje otpadnih voda" na projektiranju nosivih konstrukcija hidrotehničkih građevina. Sveučilišni diplomski studij je završio 2009. godine na GF u Osijeku i stekao zvanje magistar inženjer građevinarstva. Trenutačno radi kao odgovorni projektant na poslovima modeliranja, statičke i dinamičke analize te projektiranja nosivih konstrukcija uz primjenu računalnih aplikacija AutoCAD, ArmCAD i TOWER.

PROJEKTI
IZVEDBENI PROJEKT REGULACIJE DESNE OBALE RIJEKE DUNAV OD RKM 1333 DO RKM 1331 I URBANISTIČKOG UREĐENJA NA PODRUČJU GR...
ELABORAT RAZRADE TEHNIČKIH DETALJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NASELJA PITOMAČA, DINJEVAC, GRABROV...
GLAVNI PROJEKT SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE NAŠICE - Kanalizacija naselja Seona
GLAVNI PROJEKT SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE VIROVITICA - Sabirni kolektor Istok - nastavak
ELABORAT RAZRADE TEHNIČKIH DETALJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NASELJA STARI GRADAC
GLAVNI PROJEKT SPAJANJE AGLOMERACIJE GAT NA AGLOMERACIJU VALPOVO-BELIŠĆE - Izgradnja tlačne stanice TS.1. s pripadaju...
GLAVNI PROJEKT SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE NAŠICE - Spojni kanalizacijski cjevovod Donja Mo...
GLAVNI PROJEKT IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA DOLI I SMOKVINA I REKONSTRUKCIJA TLAČNIH CJEVOVODA U NASELJU SLANO
GLAVNI PROJEKT AGLOMERACIJA ŠPIŠIĆ BUKOVICA - II. FAZA - Sustav prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Okrug...
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT ODVODNJE OTPADNIH VODA OPĆINE SEMELJCI - PODSUSTAV SEMELJCI, KEŠINCI I KORITNA
GLAVNI PROJEKT SANITARNO-FEKALNE KANALIZACIJE I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA ČEMINAC I NOVI ČEMINAC
POSTROJENJE ZA PRIPREMU PITKE VODE SA ZAHVATA IZ RIJEKE DRAVE U GATU KAPACITETA 75 l/s
IDEJNI I GLAVNI PROJEKTI RAZDJELNIH SUSTAVA ODVODNJE DONJA DUBRAVA, DONJI VIDOVEC I KOTORIBA
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT INFRASTRUKTURE I II. FAZE VERTIKALNE OBALE LUKE SLAVONSKI BROD
IDEJNI I GLAVNI PROJEKT IZGRADNJE NOVOG I REKONSTRUKCIJA STAROG DIJELA POSTOJEĆEG SJEVERNOG KOLEKTORA GRADA OSIJEKA
IDEJNI PROJEKT INFRASTRUKTURE, LUKA SLAVONSKI BROD
KONCEPCIJSKO RJEŠENJE IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE JUŽNE OBALE LUČKOG BAZENA LUKE OSIJEK - PODLOGA ZA PRESELJENJE TERMI...