Goran Đurica

  • Goran Đurica, mag.ing.aedif.
  • projektant
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

Goran je završio srednju tehničku školu u Virovitici 1998. godine, te Studij građevinarstva pri Veleučilištu u Požegi 2004. godine čime je stekao stručni naziv inženjera građevine, nakon čega se pridružio našem timu u sektoru "Odvodnje otpadnih voda" kao projektant suradnik. Naredne godine odlučuje nastaviti školovanje na Građevinskom fakultetu u Osijeku, te 2010. godine magistrira na smjeru hidrotehnike. Trenutačno radi kao projektant na poslovima izrade projektne dokumentacije odvodnje i vodovoda pomoću računalnih aplikacija AutoCAD, Urbano i EPA SWMM. Sudjelovao je u mjernim kampanjama na više sustava odvodnje. Od 2012. je član Društva građevinskih inženjera Osijek.

PROJEKTI
ELABORAT RAZRADE TEHNIČKIH DETALJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NASELJA PITOMAČA, DINJEVAC, GRABROV...
ELABORAT RAZRADE TEHNIČKIH DETALJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NASELJA STARI GRADAC
IDEJNI I GLAVNI PROJEKT IZGRADNJE NOVOG I REKONSTRUKCIJA STAROG DIJELA POSTOJEĆEG SJEVERNOG KOLEKTORA GRADA OSIJEKA