Diana Šustić

  • Diana Šustić, dipl.ing.građ.
  • Voditelj projekta
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

Diana je završila gimnaziju te Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, – hidrotehnički smjer, 1984. godine. 25. 01. 1994. položila je stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva i upisana je u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva 09.06.1999. pod brojem 164. Od 1985. do 1991. zaposlena je u VRO Zagreb RZ “Zajedničke službe”, – Zagreb, Vodoprivredni odjel, kao suradnik na projektima i u službi obrane od poplava, od 1991. do 1993. radi u JVP “Hrvatska vodoprivreda” - Zagreb kao projektant, od 1994. do 2006. u Vodoprivredno projektnom birou, d.d., kao samostalni projektant i voditelj projekta. Od 01.10.2006. do danas zaposlena je tvrtci Hidroing d.o.o. Osijek na mjestu voditelj projekta. Tijekom radnog vijeka radila je na izradi studija, idejnih rješenja, idejnih, glavnih i izvedbenih projekata. Radila je na izradi projekata iz područja vodnog gospodarstva i sanitarne hidrotehnike: regulacije vodotoka, zaštite od poplava, odvodnje i navodnjavanja, planova navodnjavanja, izradi matematičkih modela za hidrološko – hidrauličke analize, hidraulički proračuni raznih objekata, projekti vodoopskrbe, oborinske i sanitarno-fekalne odvodnje.

PROJEKTI
STUDIJA REVITALIZACIJE SAVSKIH RUKAVACA U PUSKI S IDEJNIM RJEŠENJEM ODVODNJE OTPADNIH VODA
KONCEPCIJSKO RJEŠENJE UREĐENJA SLIVA RIJEKE KRAJNE I POTOKA KLOKOČEVAC ZA POTREBE OBRANE OD POPLAVA
IDEJNI PROJEKTI VODNIH GRAĐEVINA ZA POTREBE UREĐENJA VODNOG REŽIMA I VIŠENAMJENSKOG KORIŠTENJA SLIVA RIJEKE KARAŠICE
IDEJNI PROJEKT SANACIJE IZMULJENJA TRAKOŠĆANSKOG JEZERA
STUDIJA PROTOČNOSTI STAROG KORITA RIJEKE DRAVE UZ HE DUBRAVU
STUDIJA PROTOČNOSTI STAROG KORITA RIJEKE DRAVE UZ HE ČAKOVEC
GLAVNI PROJEKT INTERMODALNE INFRASTRUKTURE ZAPADNOG DIJELA LUKE OSIJEK
IDEJNI PROJEKT UREĐENJA BARANJSKE PLANINE
IDEJNI PROJEKT - INTERMODALNA INFRASTRUKTURA ZAPADNOG DIJELA LUKE OSIJEK
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT INFRASTRUKTURE I II. FAZE VERTIKALNE OBALE LUKE SLAVONSKI BROD
IDEJNO RJEŠENJE RETENCIJE VUKOŠEVAC NA VODOTOKU GRADUSI
IDEJNI PROJEKT SANACIJE IZMULJENJA TRAKOŠĆANSKOG JEZERA
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT REKONSTRUKCIJE AKUMULACIJE VINICA
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT AKUMULACIJE SEGINAC
KONCEPCIJSKO RJEŠENJE IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE JUŽNE OBALE LUČKOG BAZENA LUKE OSIJEK - PODLOGA ZA PRESELJENJE TERMI...
IDEJNI PROJEKT INFRASTRUKTURE, LUKA SLAVONSKI BROD
IDEJNI PROJEKT UREĐENJA SAVSKOG PLOVNOG PUTA I ODREĐIVANJE REGULACIJSKE LINIJE SAVE OD RAČINOVACA DO SISKA - KNJIGA E...