Detalji projekta

NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA OSIGURANJU PROKOPA NA RIJECI DRAVI OD RKM 12,0 DO RKM 15,0 ZA 2012. GODINU

Investitor:Agencija za vodne putove Vukovar

Sektor:Nadzor i građenje