Detalji projekta

NADZOR NAD IZGRADNJOM KANALIZACIJSKE MREŽE, CRPNIH STANICA I SPOJEVA POSTOJEĆIH ISPUSTA NA NOVI KOLEKTOR GRADA VUKOVARA

Investitor:Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar

Sektor:Nadzor i građenje