Detalji projekta

NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA OSIGURANJA PROKOPA NA RIJECI DRAVI OD RKM 12,0 DO RKM 15,0

Investitor:Agencija za vodne putove Vukovar

Sektor:Nadzor i građenje